GIẢI PHÁP LOGISTICS VÀ CHUYÊN MÔN ĐẶC BIỆT

Chúng tôi sở hữu nhiều giải pháp có thể được điều chỉnh đáp ứng nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Mục tiêu của chúng tôi là tối ưu hóa và cải tiến chuỗi cung ứng của bạn, qua đó giúp bạn đạt được lợi thế cạnh tranh.

Dùng công cụ tìm giải pháp dưới đây để tìm đúng giải pháp cho doanh nghiệp bạn.

Bạn có phải là ...
Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (SME) Dưới 250 người
Doanh nghiệp Lớn Hơn 250 người
Chọn Giải pháp của Bạn
Kho bãi và Xử lý Đơn hàng
Vận tải và Phân phối
Logistics Tích hợp
Hải quan, An ninh và Bảo hiểm
Logistics Vì môi trường
Theo dõi & Quản lý rủi ro
Chọn giải pháp Kho bãi và Xử lý Đơn hàng
DHL Transport Related Warehousing Dành cho Bảo quản hàng hóa Trong quá trình vận chuyển
DHL Fulfillment Tạo Đơn hàng, Kho bãi và giao hàng đến Người tiêu dùng

DHL Transport Related Warehousing

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Fulfillment

Đại diện từ DHL eCommerce sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Chọn Giải pháp Vận tải và Phân phối
Đa phương thức Liên lục địa
Chọn Giải pháp Đa phương thức Liên lục địa
DHL SeAir Vận tải Đa phương thức đường Hàng không và đường Biển
DHL Door-to-More Giải pháp Phân phối Trực tiếp

DHL SeAir

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Door-to-More

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Chọn Giải pháp Logistics Tích hợp
DHL Lead Logistics Partner Giám sát Toàn bộ Chuỗi Cung ứng và Hoạt động bên trong
DHL International Supply Chain (ISC) Dịch vụ Quản lý Gom Hàng tại Điểm đi và Dịch vụ Quản lý Hàng hóa tại Điểm đến
DHL Industrial Projects Logistics Dự án cho Hàng hóa Quá khổ
DHL Trade Fairs & Events Logistics Tích hợp Toàn diện
DHL Wine & Spirits Logistics Vận tải Chuyên dụng cho Ngành Rượu
DHL Perishable Logistics Điều kiện Tối ưu để Vận chuyển và Tuân thủ quy định dành cho Hàng dễ hư hỏng
DHL LifeConEx Vận chuyển hàng hóa có Kiểm soát Nhiệt độ theo mức Tùy chỉnh và Cao cấp

DHL Lead Logistics Partner

Đại diện của chúng tôi sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL International Supply Chain (ISC)

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Industrial Projects

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Trade Fairs & Events

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Wine & Spirits Logistics

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Perishable Logistics

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL LifeConEx

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Chọn Giải pháp Hải quan, An ninh hoặc Bảo hiểm
DHL Customs Services Môi giới Hải quan
DHL Customs Consulting Tư vấn Đánh giá Rủi ro và Tăng cường Hoạt động Hải quan
DHL Cargo Insurance Bảo hiểm Hàng hóa Toàn diện
DHL Security Services Đánh giá Rủi ro An ninh Từ đầu đến cuối

DHL Customs Consulting

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Security Services

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Chọn Giải pháp Logistics Vì môi trường
Báo cáo Khí thải Cacbon
Cải thiện sự ảnh hưởng đối với Môi trường
Giảm lượng khí thải Cacbon
Chọn Giải pháp Báo cáo Khí thải Cacbon
DHL Carbon Calculator Công cụ tính lượng Khí thải trong Vận tải
DHL Carbon Report Báo cáo Sự ảnh hưởng đối với Môi trường của Vận tải và Logistics
DHL Carbon Dashboard Mô hình hóa bằng Đồ họa Toàn Chuỗi Cung ứng của Bạn
DHL Quick Scan Sơ lược về Hiệu quả Cacbon

DHL Carbon Calculator

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Carbon Report

Đại diện từ DHL Global Fowarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Carbon Dashboard

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Quick Scan

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Chọn Giải pháp nhằm Cải thiện sự ảnh hưởng đối với Môi trường
DHL Green Danmar Vận tải đường Biển có Khí thải Cacbon thấp
DHL Logistics Consulting Tối ưu hóa Mạng lưới hoạt động nhằm Giảm lượng Khí thải Nhà kính

DHL Green Danmar

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Logistics Consulting

Đại diện của chúng tôi sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Chọn Giải pháp Giảm Lượng khí thải Cacbon
Dành cho Lô hàng Bưu phẩm Express
Dành cho Lô hàng Vận chuyển hàng hóa

Dành cho Lô hàng Bưu phẩm Express

Đại diện từ DHL Express sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Dành cho Lô hàng Vận chuyển hàng hóa

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Lựa chọn Giải pháp Theo dõi & Quản lý rủi ro
DHL SmartSensor Theo dõi đầy đủ Lô hàng của bạn
DHL Resilience360 Công cụ Đánh giá Rủi ro Chuỗi Cung ứng

DHL SmartSensor

Đại diện từ DHL SmartSensor sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Resilience360

Đại diện từ đội ngũ DHL Resilience360 sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Chọn Giải pháp của Bạn
Kho bãi và Xử lý Đơn hàng
Vận tải và Phân phối
Tư vấn và Dịch vụ Quản lý
Hợp đồng Logistics Tích hợp
Logistics Hàng hóa Tích hợp
Hải quan, An ninh và Bảo hiểm
Logistics Vì môi trường
Theo dõi & Quản lý rủi ro
Chọn giải pháp Kho bãi và Xử lý Đơn hàng
DHL Warehousing Kho bãi Dùng chung hoặc Dành riêng và Phân phối Hàng hóa
DHL Transport Related Warehousing Dành cho Bảo quản hàng hóa Trong quá trình vận chuyển
DHL Real Estate Solutions Thiết kế Tùy chỉnh, Xây dựng và Quản lý Cơ sở Logistics
DHL Fulfillment Tạo Đơn hàng, Kho bãi và giao hàng đến Người tiêu dùng
DHL Packaging Services Dịch vụ Đóng gói, Chuẩn bị và Tùy chỉnh Sản phẩm
DHL Pre-sales Services Tùy chỉnh Trước bán hàng và Trước thị trường cùng Lắp ráp Sản phẩm
DHL In-plant Logistics Dịch vụ về Logistics Trong Nhà máy Sản xuất

DHL Warehousing

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Transport Related Warehousing

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Real Estate Solutions

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Fulfillment

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Packaging Services

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Pre-sales Services

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL In-plant Logistics

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Chọn Giải pháp Vận tải và Phân phối
Nội địa
Đa phương thức Liên lục địa
Chọn Giải pháp Nội địa
DHL Managed Transport Quản lý Vận tải Nội địa
DHL Inbound Transport Operations Quản lý và Thực hiện Vận chuyển Nhập hàng
DHL Outbound Transport Operations Quản lý và Thực hiện Phân phối Xuất hàng

DHL Managed Transport

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Chọn Giải pháp Đa phương thức Liên lục địa
DHL SeAir Vận tải Đa phương thức đường Hàng không và đường Biển
DHL Door-to-More Giải pháp Phân phối Trực tiếp

DHL SeAir

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Door-to-More

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Chọn Dịch vụ Tư vấn và Quản lý
DHL Logistics Consulting Hướng dẫn Chiến lược về Tối ưu hóa Thiết kế và Hiệu suất Chuỗi cung ứng
DHL Procurement Services Tìm kiếm nguồn hàng, Quản lý Sản phẩm và Nhà cung ứng
DHL Recall Services Xử lý Mọi Phương diện khi Thu hồi Sản phẩm
DHL Business Support Center Hỗ trợ Dịch vụ Khách hàng Trước và Sau bán hàng

DHL Logistics Consulting

Đại diện của chúng tôi sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Procurement Services

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Recall Services

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Business Support Center

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Chọn Giải pháp Hợp đồng Logistics Tích hợp
DHL Lead Logistics Partner Giám sát Toàn bộ Chuỗi Cung ứng và Hoạt động bên trong
DHL Inbound to Manufacturing Kiểm soát Dòng nguyên vật liệu để tối ưu hóa Sản xuất và Hàng lưu kho
DHL Service Logistics Vận chuyển và Quản lý các Bộ phận Không chính hãng và Nguyên vật liệu
DHL Indirect Materials Management (MRO) Quản lý Chuỗi Cung ứng Bảo trì, Sửa chữa và Vận hành
DHL Passenger Gateway Services Dịch vụ về Logistics cho Doanh nghiệp phục vụ Hành khách
DHL HealthConnect Mang các Sản phẩm Chăm sóc sức khỏe Trực tiếp đến cho Khách hàng
DHL Clinical Trials Logistics Quản lý Logistics Thiết yếu cho Thử nghiệm Lâm sàng Thành Công

DHL Lead Logistics Partner

Đại diện của chúng tôi sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Inbound to Manufacturing

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Service Logistics

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Indirect Materials Management (MRO)

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Passenger Gateway Services

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL HealthConnect

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Clinical Trials Logistics

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Chọn Giải pháp Logistics Hàng hóa Tích hợp
DHL Lead Logistics Partner Giám sát Toàn bộ Chuỗi Cung ứng và Hoạt động bên trong
DHL International Supply Chain (ISC) Dịch vụ Quản lý Gom Hàng tại Điểm đi và Dịch vụ Quản lý Hàng hóa tại Điểm đến
DHL Industrial Projects Logistics Dự án cho Hàng hóa Quá khổ
DHL Trade Fairs & Events Logistics Tích hợp Toàn diện
DHL Wine & Spirits Logistics Vận tải Chuyên dụng cho Ngành Rượu
DHL Perishable Logistics Điều kiện Tối ưu để Vận chuyển và Tuân thủ quy định dành cho Hàng dễ hư hỏng
DHL LifeConEx Vận chuyển hàng hóa có Kiểm soát Nhiệt độ theo mức Tùy chỉnh và Cao cấp

DHL Lead Logistics Partner

Đại diện của chúng tôi sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL International Supply Chain (ISC)

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Industrial Projects

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Trade Fairs & Events

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Wine & Spirits Logistics

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Perishable Logistics

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL LifeConEx

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Chọn Giải pháp Hải quan, An ninh hoặc Bảo hiểm
DHL Customs Services Môi giới Hải quan
DHL Customs Consulting Tư vấn Đánh giá Rủi ro và Tăng cường Hoạt động Hải quan
DHL Cargo Insurance Bảo hiểm Hàng hóa Toàn diện
DHL Security Services Đánh giá Rủi ro An ninh Từ đầu đến cuối

DHL Customs Consulting

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Security Services

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Chọn Giải pháp Logistics Vì môi trường
Báo cáo Khí thải Cacbon
Cải thiện sự ảnh hưởng đối với Môi trường
Giảm lượng khí thải Cacbon
Chọn Giải pháp Báo cáo Khí thải Cacbon
DHL Carbon Calculator Công cụ tính lượng Khí thải trong Vận tải
DHL Carbon Report Báo cáo Sự ảnh hưởng đối với Môi trường của Vận tải và Logistics
DHL Carbon Dashboard Mô hình hóa bằng Đồ họa Toàn Chuỗi Cung ứng của Bạn
DHL Quick Scan Sơ lược về Hiệu quả Cacbon

DHL Carbon Calculator

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Carbon Report

Đại diện từ DHL Global Fowarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Carbon Dashboard

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Quick Scan

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Chọn Giải pháp nhằm Cải thiện sự ảnh hưởng đối với Môi trường
DHL Green Danmar Vận tải đường Biển có Khí thải Cacbon thấp
DHL Managed Transport Vận tải Xanh hơn nhờ Đổi mới Công nghệ và Nhiên liệu Thay thế
DHL Warehousing Công nghệ Kho bãi đổi mới vì môi trường
DHL Logistics Consulting Tối ưu hóa Mạng lưới hoạt động nhằm Giảm lượng Khí thải Nhà kính
DHL Envirosolutions Tăng tính Bền vững Môi trường trong Hoạt động của Bạn

DHL Green Danmar

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Managed Transport

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Warehousing

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Logistics Consulting

Đại diện của chúng tôi sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Envirosolutions

Đại diện từ DHL Supply Chain sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Chọn Giải pháp Giảm Lượng khí thải Cacbon
Dành cho Lô hàng Bưu phẩm Express
Dành cho Lô hàng Vận chuyển hàng hóa

Dành cho Lô hàng Bưu phẩm Express

Đại diện từ DHL Express sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Dành cho Lô hàng Vận chuyển hàng hóa

Đại diện từ DHL Global Forwarding sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

Lựa chọn Giải pháp Theo dõi & Quản lý rủi ro
DHL SmartSensor Theo dõi đầy đủ Lô hàng của bạn
DHL Resilience360 Công cụ Đánh giá Rủi ro Chuỗi Cung ứng

DHL SmartSensor

Đại diện từ DHL SmartSensor sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.

DHL Resilience360

Đại diện từ đội ngũ  DHL Resilience360 sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu.