НИЕ ЖИВЕЕМ ОТГОВОРНО

Като водеща световна логистична компания нашата мисия е да свързваме хората и да подобряваме живота им. А предвид големината и значението на нашата компания за световната търговия ние носим особена отговорност. Към служителите ни, обществото и околната среда.

Ето защо, като част от нашата Стратегия 2020, корпоративната отговорност играе ключова роля в цялостната ни бизнес стратегия. Наричаме това „Истинската отговорност“. Това е нашият подход към създаването на икономическа, социална и екологична стойност за нашите вложители и за планетата. Той ни води към постигането на нашата цел да се превърнем в еталон за отговорни бизнес практики. Нашата отдаденост на тази идея е отразена в трите основни стълба по-долу.

 

Транспорт на климатично неутрални пратки

Технологии за повишаване на ефективността на нашия автопарк

Електроенергия от възобновяеми енергийни източници

Нашите отговорни действия

Отдадени сме на нашите корпоративни социални дейности, отговорните бизнес практики и предложението за общи ценности. Затова внедрихме програмата за опазване на околната среда GoGreen. Усилията ни не се изчерпват с това.

Благодарение на глобалния ни обхват и присъствие в почти всички държави, имаме уникалната възможност да помогнем на обществените потребности. В рамките на програмата GoTeach ние си сътрудничим с водещи международни организации за подобряване на образованието на децата и младежите. А с GoHelp подкрепяме усилията на ООН за справяне с бедствията чрез всеобхватни превантивни мерки. Чрез програмата GARD помагаме на летищата да се подготвят за природни бедствия и предлагаме бърза и ефективна логистична подкрепа в случай на бедствие.

GoGreen

Целта на програмата GoGreen е да поведем всички към едно по-зелено и по-устойчиво бъдеще.

GoHelp

Чрез GoHelp оказваме на ООН квалифицирана и ефективна помощ за справяне с бедствията.

GoTeach

Съвместно с утвърдени партньори се стремим да подобрим образованието и бъдещите възможности на младите хора.

Д-р Frank Appel, изпълнителен директор на Deutsche Post DHL Group

Мисия 2050

Искаме към 2050 г. да намалим всички емисии, свързани с логистиката, до нула – много амбициозна цел. Затова сме си поставили и четири междинни цели, които трябва да бъдат постигнати до 2025 г.

Програмата GoGreen

Ние се стремим да намалим не само нашето, но и Вашето въздействие върху околната среда. Като експерти по зелена логистика работим за предотвратяване на замърсяването във всички наши дейности по света и Ви помагаме да намерите начини за по-зелено и по-устойчиво управление на Вашия бизнес. Вижте как управляваме екологично устойчива и ефективна логистична мрежа и защо решенията на GoGreen са добри както за околната среда, така и за бизнеса.

Калкулатор на въглеродните емисии на DHL

Въглеродният отпечатък е важен индикатор за нашето въздействие върху околната среда. Просто използвайте нашия калкулатор на въглеродните емисии, за да изчислите собствените си емисии, свързани с транспорта. Той е напълно безплатен и показва бързо количеството парникови газове (GHG), породено от Вашите пратки.

Нашият въглероден отпечатък

Основи на нашия ангажимент

Отговорни бизнес практики

Преследвайки нашата цел да се превърнем в еталон за отговорни бизнес практики, се стараем да извършваме дейността си в съответствие с действащите закони, етичните норми и международните насоки.


Корпоративна социална дейност

Целта на програмата ни за корпоративна социална дейност е да даваме положителен принос към обществото и околната среда според основните умения на компанията и опита на нашите служители.

Общи ценности

Предложението за общи ценности ръководи всичките ни усилия да даваме приносите си за обществото и околната среда, като в същото време допринасяме за успеха на нашия бизнес.

Корпоративна социална дейност: Световен ден на доброволеца

С нашия Световен ден на доброволеца насърчаваме служителите да отделят време и усилия, за да създадат положително въздействие в своите общности. През 2015 г. повече от 110 000 служители на DPDHL запретнаха ръкави и вършиха доброволческа дейност над 260 000 часа в свободното си време.

Отговорни бизнес практики: Здравословни и безопасни условия на труд

Защитата и безопасността на служителите ни е изключително важна за нас. Затова въведохме нова стратегия, наречена „Здраве, безопасност и благополучие“. Защото всяка трудова злополука е в повече.

Общи ценности на Бон – образец за доставка без въглеродни емисии

Преминаваме към електрически превозни средства за доставка в Бон и околностите. Предвиждаме чрез 141 превозни средства без въглеродни емисии да намалим емисиите на CO2 с 500 тона годишно.

Свържете се с нас

Искате ли оценка на бизнеса Ви или делова среща?